AUTOREFLEXNÉ PRENATÁLNE, POSTNATÁLNE terapeutické POLOHY

KONCEPT Ľubice Košinovej

Úvod - história

Koncept "Autoreflexné prenatálne, postnatálne terapeutické polohy" (APPP®) bol postupne tvorený od roku 2001. Autorkou konceptu je fyzioterapeutka špecialistka Ľubica Košinová. Školiteľmi konceptu sú - Mgr. Katarína Oravcová, ktorá pracuje na Klinike FBLR LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. V Bratislave sú to: PhDr. Martin Gábor a Mgr. Ondrej Bečka a v Banskej Bystrici, pôsobia školitelia - Mgr. Martin Kučera a Bc. Lýdia Kučerová. Spolupráca autorky a jej školiteľov naďalej prebieha. Máme záujem o jej ďalší rozvoj nielen na území Slovenska.

Charakteristika konceptu

Koncept APPP® predstavuje nový prepracovaný pohľad v liečbe nie len porúch pohybového aparátu, ale aj neurologických diagnóz u detí a dospelých. Aplikujeme ho teda u širokého spektra pacientov s rôznymi diagnózami, u ktorých je potrebné spevnenie posturálneho systému pohybovej sústavy, následné navodenie fyziologickej respirácie a aktívneho pohybu.

Koncept APPP® pozostáva z viac ako 100 aktívnych terapeutických polôh, bol prepracovaný a rozšírený o nové poznatky, doplnený o ďalšie nové polohy a nadstavbové polohy. Prostredníctvom týchto terapeutických polôh, sme schopní ovplyvniť CNS a navodiť fyziologickú odpoveď prostredníctvom vrodených pohybových programov.

Vychádzame pritom zo psychomotorického vývoja, kde sa nezaoberáme len postnatálnym obdobím, ale aj prenatálnym.

Koncept poukazuje na to, že prenatálne a postnatálne obdobie predstavuje pre človeka okrem obdobia rastu, aj čas učenia a adaptácie. Cvičí adaptívne mechanizmy, vníma pomocou zmyslových orgánov a tým sa u neho vyvíjajú nové geneticky dané motorické vzorce.

Prenatálne obdobie nás pripravuje na pôrod a na následný postnatálny život.

Pôrod nám poskytuje možnosť rozvinúť a diferencovať všetky genetické v lone matky nadobudnuté pohybové programy. Celosvetovo uznávaný slovenský výskumník v prenatálnej oblasti Prof. MUDr. Peter G. Fedor-Freybergh Dr.Sc., Dr.h.c.mult. vo svojich knihách píše: " Každý úsek života je následkom predchádzajúceho a súčasne prípravou na ďalší úsek. Preto môžeme povedať, čo prenatálne nie je uložené, nemôže sa prejaviť postnatálne."

Profesor MUDr. Freybergh v roku 2016 recenzoval v APPP® prenatálne terapeutické polohy. Tým koncept nadobudol celok a využíva znalosti, zákonitosti prenatálneho a postnatálneho vývoja človeka od narodenia až po bipedálnu lokomóciu.

autori

#Autoreflexné Prenatálne a Postnatálne Polohy #APPP #APPP koncept #APPPkonceptsk #appp-koncept

NOVINKY

Refresh kurzy

25.01.2022

Rok po abslovovaní kurzu APPP vám ponúkame možnosť absolvovat Refresh kurzu, ktorého súčasťou bude obohatenie o prácu s akrami v koncepte APPP. Bližšie informácie zverejníme postupne a násť ich môžete v záložke "Kurzy"